Меню
Вашата кошница

Гаранционни условия

2. Гаранцията е валидна само срещу предоставяне на гаранционна карта от клиента. Внимание: Повредена, неправилно или непълно попълнена гаранционна карта е невалидна! На загубена или увредена гаранционна карта дубликат не се издава.

3. Гаранционното обслужване е безплатно за неизправностите, вследствие на фабричен дефект.

4. Провеждането на годишната профилактика, която не е предмет на безплатно гаранционно обслужване, се налага поради евентуалното запушване, както на вътрешния така и на външния топлообменник от прах и мръсотия което в последствие би довело до неправилна работа или дефект на климатичната система и би било основание за отказ от гаранционно обслужване. При годишната профилактика се извършва пълно обслужване и замерване параметрите на климатика при нормална работа и при отклонение те се коригират. При липса на такъв преглед в края на всяка година от датата на закупуване на климатика не може да се установи при какви условия е работил климатикът, което би било основание за отказ от гаранционно обслужване при повреда. Годишната профилактика не е предмет на безплатното гаранционно обслужване и се заплаща от клиента по утвърдена тарифа, както и транспортните разходи. Профилактиката се заявява от клиента до 5 /пет/ дни преди изтичане на годината на посочените телефони.

5. Гаранцията се отнася за повреди, възникнали в процеса на правилната експлоатация /съгласно Инструкцията за употреба на съответния модел/ през гаранционния период. Всички такива повреди се отстраняват безплатно.

6. Гаранционният срок на изделието тече от датата на монтажа, но не по-късно от 2 (два) месеца след датата на продажбата.

 Безплатен гаранционен сервиз се отказва в следните случаи:

- подправени, непълно или неточно попълнени данни в гаранционната карта на оборудването.

- не са спазени условията за съхранение и експлоатация, посочени в упътването на продукта.

- Когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица.

- При сътресения, удари и претоварвания вследствие на небрежно отношение или при транспорт.

- Когато повредата е причинена от природно бедствие, токов удар, неизправност в захранващата мрежа или други форсмажорни обстоятелства. Нормално тези рискове се поемат от извършителя или от Застрахователната компания на клиента.

- При изрично изразено желание от страна на клиента да закупи и му бъде монтиран климатизатор с по-малка от необходимата мощност, препоръчана му от съответните специалисти. В този случай фирмата е в правото си да заличи логото си и/или марката на климатика, за да не се компрометира. Гаранционна карта не се издава.

На гаранция не подлежат:

- дистанционното управление.

- пластмасовите части, въздушни фирлтри, антибактериални филтри.

- почистването на инсталацията, филтрите на вътрешното тяло, отпушване на кондензен маркуч.

Внимание: Преди да се отнесете към сервизната организация проверете в Инструкцията дали не е описан Вашия проблем. Клиентът е длъжен да осигури свободен достъп на сервизните специалисти до климатизатора в рамките на работното време.
Когато при диагностика, включително и на гаранционен климатизатор се установи, че същия е изправен и техническите му параметри са в нормите, зададени от производителя, клиентът е длъжен да заплати направените разходи от сервизните специалисти по утвърден ценоразпис.

Осъществяване на гаранцията:

- Посещение на специалист по заявка на клиента и липса на гаранционен дефект или неспазени условия по се заплаща от клиента;

- Срокът за извършване на ремонт варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части като максималният срок е 30 /тридесет/ дни.

- Повредата на климатизатора в рамките на гаранционния срок не е основание за подмяна с нов. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяната на определена стока с нова.

- Вносителят, продавачът и монтажно-сервизната фирма не са отговорни за пропуснати ползи и последвали загуби, в следствие на дефектна стока и престоя й в сервиза, както и да осигуряват оборотно друга стока. Няма законова разпоредба за допустим максимален брой ремонти, което да налага замяна на климатичната инсталация с нова.

- Независимо от настоящата търговска гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба (чл. 120 от ЗЗП).

Този уебсайт използва "бисквитки", за да гарантира, че ползвате сайта ни по най-добрия възможен начин. Правила за поверителност | GDPR Декларация